Iestatījumi

Trauksmes celšana

Institūta iekšējās trauksmes celšanas sistēmas mērķis ir likumīgas, godprātīgas, atklātas un pārredzamas darba vides izveides veicināšana, izmantojot trauksmes cēlēja tiesības ziņot par iespējamu tiesību normu pārkāpumu.

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlējs sniedz ziņas par:

 • iespējams aizdomīgu rīcību, kas iegūta saistībā ar trauksmes cēlēja darba pienākumu veikšanu, pienākumu veikšanu prakses vietā, vai iegūta pēc darba paveikšanas, vai citādi (uzņēmuma, sadarbības, pakalpojuma u.c. līguma pamats) esot saistībā Institūtu;
 • trauksmes cēlējam sniedzot informāciju jābūt pārliecībai, ka sniegtā informācija ir patiesa, jo apzināta nepatiesu ziņu sniegšana nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 • Amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 • Korupciju;
 • Krāpšanu;
 • Finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu;
 • Izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • Sabiedrības veselības apdraudējumu;
 • Pārtikas, vides un būvniecības drošības apdraudējumu;
 • Pretradiācijas aizsardzību un kodoldrošumu;
 • Vides drošības apdraudējumu, tostarp rīcību, kas ietekmē klimata pārmaiņas;
 • Darba drošības apdraudējumu;
 • Sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • Cilvēktiesību pārkāpumu;
 • Pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā;
 • Pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā, tostarp krāpšanu un cita nelikumīgu rīcību, kas apdraud Eiropas Savienības finanšu intereses;
 • Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un proliferācijas finansēšanas novēršanu;
 • Konkurences tiesību un komercdarbības atbalsta noteikumu pārkāpumi;
 • Pārkāpumi preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp saistībā ar drošību un atbilstību;
 • Pārkāpumi transporta drošībā;
 • Pārkāpumi saistībā ar iekšējo tirgu;
 • Pārkāpumi dzīvnieku labturības jomā;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības pārkāpumi;
 • Privātās dzīves, personas datu aizsardzības un informācijas sistēmu drošības pārkāpumi. Trauksmes cēlējs ziņo par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, iespējamu administratīvo pārkāpumu vai citu iespējamu tiesību normu pārkāpumu (darbību vai bezdarbību), tostarp rīcību, kas ir pretēja tiesību akta mērķim, kā arī par ētikas vai profesionālu normu pārkāpumu. Ar iespējamu pārkāpumu saprot tādu pārkāpumu, kas ir noticis, notiek vai var notikt un trauksmes cēlējam par tā notikšanu ir pamatotas bažas, aizdomas vai pārliecība. Prasība pievienot pierādījumus nav obligāta, tomēr iespēju robežās ir jāpārliecinās par informācijas patiesumu.
 • Iespējamais pārkāpums ir saistīts ar draudiem sabiedrībai, proti, par tādu organizācijas rīcību, kuras rezultātā var tikt apdraudēta noteikta sabiedrības daļa vai tikt aizskartas sabiedrībai būtiskas intereses. Valsts noslēpuma saturošas informācijas izpaušana vai ziņošana par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

Trauksmes celšanas iesniegumu vai ziņojuma veidlapu Institūta darbinieki un saistītās personas var iesniegt:

 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot elektroniskā pasta adresi juristi@rsusi.lv;
 • pašrocīgi parakstītu, nosūtot pa pastu SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007, Latvija, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 • klātienē, iesniedzot trauksmes celšanas iesniegumu vai ziņojuma veidlapu atbildīgajām personām.

Sīkāka informācija SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” Trauksmes celšanas kārtība: