Iestatījumi

Pacientu sūdzību/iesniegumu izskatīšanas kārtība

Informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, tādēļ SIA “Rīgas Stradiņa universitātes  Stomatoloģijas institūts”, turpmāk – Institūts, atbild uz pacientu iesniegumiem, kas sagatavoti valsts valodā, brīvā formā, vai izmantojot veidlapu*, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi, un iesniegti:

 • papīra formātā (klātienē, iesniedzot lietvedei – 108.kab.) darba laiks, plkst.08:00 – 16:00 (pašrocīgi parakstīts);
 • elektroniski: info@rsusi.lv  vai e-adresē (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu);
 • pa pastu: SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007 (pašrocīgi parakstīts);
 • mutiski: Kvalitātes vadītāja no pacienta vārdiem pieraksta sūdzību/ziņojumu. Iesniedzot sūdzību mutiski, pacientam jāuzrāda identifikācijas dokuments (pase vai id karte).

Iesnieguma saturs:

 • pacienta  vārds, uzvārds, personas kods;
 • sūdzības izklāsts – brīvā formā, vai izmantojot iepriekš norādīto veidlapu.
 • visai informācijai jābūt salasāmai, patiesai, pēc iespējas detalizētai un precīzi aprakstīta notikuma gaita un minēti svarīgākie fakti, kas norāda uz sūdzības/ziņojuma būtību;
 • dokumenta noformēšanas datums, un paraksts ar tā atšifrējumu (ja iesniegums pašrocīgi parakstīts un nesatur laika zīmogu).

Sūdzības iesniedzējs:

Jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu vai tās pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis, kura uzskata, ka veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas laikā tai nodarīts kaitējums;

Ja atbildi uz sūdzību/iesniegumu vēlas saņemt pacienta pilnvarotais pārstāvis vai likumiskais pārstāvis (aizgādnis), iesniegumā jānorāda:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
 • likumisko pārstāvniecību (aizgādnības) apliecinoša dokumenta kopija;
 • pacienta notariāli apstiprināta pilnvarojuma kopija, norādot izdevēju, reģistrācijas nr., izdošanas datumu.

Sūdzība/iesniegums netiks izskatīts, ja:

 • saturs ir personas cieņu un/vai godu aizskarošs;
 • tās izskatīšana nav Institūta kompetencē;
 • iesniegta anonīmi, bez iespējas identificēt adresātu;
 • nav iesniegta valsts valodā.

Sūdzība/iesniegums tiks izskatīts un atbilde sagatavota termiņos, kas noteikti Iesniegumu likuma 5.pantā:

 • rindas kārtībā attiecībā pret citiem iesniegumiem (sūdzībām/iesniegumiem);
 • pēc iespējas īsākā laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā;
 • rakstiskā formā.

Atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pacientu tiesību likuma 16. un 17.pants nosaka pacienta tiesības uz atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu.

Pacientam ir tiesības uz:

 • atlīdzību par veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radušies apstākļi ārstniecības laikā;
 •  atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību kaitējuma novēršanai vai mazināšanai.

Lai pacients pieprasītu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, tam ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, LV-1012. Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un, ja nav pievienoti dokumenti, kuriem obligāti iesniedzami vai uzrādāmi dokumentu oriģināli.