Iestatījumi

Privātuma politika

 1. Privātuma politikā lietotās definīcijas:

  1.1. pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūts” (turpmāk – Stomatoloģijas institūts), reģistrācijas nr. Nr. 40003579713.

  1.2. personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu – datu subjektu;

  1.3. personas datu apstrāde – jebkuras darbības ar personas datiem, ko veic ar automatizētiem līdzekļiem vai kas veido daļu no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar automatizētiem līdzekļiem;

  1.4. pacients (arī – datu subjekts) – fiziska persona, kas saņem ārstniecības pakalpojumus Stomatoloģijas institūtā vai šīs personas likumiskais pārstāvis;

  1.5. informācijas resursu turētājs – Stomatoloģijas institūta darbinieks, kas atbilstoši kompetencei atbild par personas datu apstrādi un aizsardzību konkrētajā struktūrā vai datu apstrādes posmā, kā arī nosaka personas datu drošības prasības un apstiprina vai noraida piekļuvi personas datiem;

  1.6. apstrādātājs – fiziska vai juridiska, publiska iestāde vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā (uzdevumā) apstrādā personas datus;

  1.7. piekrišana – ar paziņojumu vai skaidri apstiprinošu darbību veidā sniegts apstiprinājums par savu personas datu apstrādi, ko brīvi, konkrēti, apzināti un viennozīmīgi izsaka datu subjekts (tai skaitā, pacients);

  1.8. tehnoloģiskie resursi – Stomatoloģijas institūta informācijas sistēmas, iekārtas un aparatūra un citas iekārtas, kas nodrošina personas datu apstrādi;

  1.9. veselības dati – īpašu kategoriju personas dati, kas ir saistīti ar fiziskas personas garīgo vai fizisko veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un, kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli;

  1.10. datu pseidonimizācija – personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildus informācijas izmantošanas (šāda papildus informācija tiek turēta atsevišķi un tai ir piemēroti noteikti tehniski un organizatoriski drošības pasākumi);

  1.11. persona datu aizsardzības pārkāpums – personas datu tehnisko un organizatorisko drošības nosacījumu pārkāpums vai personas datu apstrādes principu pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga apstrādājamo personas datu izpaušana vai piekļuve tiem, tai skaitā, iznīcināšana, nozaudēšana vai pārveidošana.
 2. Stomatoloģijas institūts ir ārstniecības iestāde, kas atbilstoši specializācijai sniedz pacientiem veselības aprūpes pakalpojumus, piedalās izglītības studiju programmu īstenošanā, veic zinātnisko un pētniecisko darbu ārstniecības jomā.
 3. Pārziņa kontaktinformācija:
  Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007
  E-pasts: da@stomatologijasinstituts.lv,
  Tālrunis: 25664649
 4. Šī Privātuma politika ir izstrādāta un to īsteno saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu, Ārstniecības likumu, Pacienta tiesību likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktiem uzdevumiem, lai sniegtu informāciju par fizisku personu datu apstrādā Stomatoloģijas institūtā (turpmāk – personas datu apstrāde), kā arī, lai informē par datu subjekta par tiesībām atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.
 5. Fiziskas personas privātuma aizsardzība Stomatoloģijas institūtam ir nozīmīga vērtība, lai nodrošinātu pacientu tiesības un pārliecību par sniegtās informācijas drošību, jo īpaši ievērojot apstrādājamo īpašu kategoriju datu apjomu. Līdz ar to Privātuma politikas mērķis ir noteikt pamatelementus personas datu apstrādei, personas datu apstrādes tehnoloģiskajai videi un darba organizācijai, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un personas pamattiesību nodrošināšanu.
 6. Stomatoloģijas institūts veic personas datu apstrādi, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. pantā noteiktos datu apstrādes principus, kā arī citos saistošajos normatīvajos aktos iekļautās personas un pacienta tiesības, un nodrošina personas datu aizsardzības tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un nepieļautu datu aizsardzības pārkāpuma risku. Stomatoloģijas institūts neizsniedz datu subjekta personas datus jebkurai trešajai personai, ja vien datu subjekts nav devis savu piekrišanu vai šāda datu nodošana ir paredzēta normatīvajos aktos.
 7. Stomatoloģijas institūts personas datus apstrādā šādiem nolūkiem (mērķiem).

  7.1. Nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu Stomatoloģijas institūta pacientiem, tai skaitā veikt diagnostiku, ambulatoru vai dienas stacionāro ārstniecību, izmeklējumus, manipulācijas;nolūka nodrošināšanai apstrādāto personas datu apjoms ir atkarīgs no sniegtā un saņemtā ārstniecības pakalpojuma veida, galvenokārt tie ir identifikācijas dati, norēķinu dati, veselības dati un arī ģenētiskie dati;
  tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “a”, “ h” . apakšpunkti, Ārstniecības likums, Pacienta tiesību aizsardzības likums;
  iespējamo datu saņēmēju kategorijas ir: datu subjekts par sevi; atbilstoši Stomatoloģijas institūta speciālisti, darbinieki un studenti (tikai rezidentūras vai prakses laikā); kompetento institūciju pārstāvji atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pilnvarojumam;
  datu glabāšanas ilgums – ilglaicīgi, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.+

  7.2. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu ārstniecības jomā, lai veicinātu jaunu ārstniecības metožu un medicīnisko tehnoloģiju ieviešanu;
  nolūka nodrošināšanai var tikt apstrādāti pseidonimizēti personas veselības dati, izņemot gadījumus, kad pacients ir devis piekrišanu savu datu apstrādei minētajam nolūkam;
  tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta “a”, “i”, “j” un 3. punktu, Ārstniecības likums, Pacienta tiesību aizsardzības likums;
  iespējamo datu saņēmēju kategorijas ir: datu subjekts par sevi; pilnvaroti Stomatoloģijas institūta speciālisti un rezidenti; kompetento institūciju pārstāvji atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pilnvarojumam;
  datu glabāšanas ilgums – līdz pētījuma noslēgumam, datu ilglaicīgai glabāšanai nodrošina datu anonimizāciju.

  7.3. Finanšu vadības, publisko iepirkumu un publisko iepirkumu līgumu, saimniecisko līgumu un sadarbības projektu izstrādei un vadībai;
  nolūka nodrošināšanai apstrādāto personas datu apjoms var būt atkarīgs no sniegtā pakalpojuma vai sadarbības veida un apjoma, var tikt apstrādāti personas identifikācijas dati, izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dati, nodarbinātības dati, finanšu dati;
  tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir likums “ Par grāmatvedību”, Publisko iepirkumu likums, Darba likums, Civilprocesa likums, Komerclikums, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “a”, “b” un “c” apakšpunkti;
  iespējamo datu saņēmēju kategorijas ir: datu subjekts par sevi, pilnvaroti Stomatoloģijas institūta darbinieki, valsts kontroles institūcijas, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, tiesa;
  datu glabāšanas ilgums – saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto un atbilstoši sasniedzamajam datu apstrādes mērķim.

  7.4. Pacientu, citu apmeklētāju un personāla fiziskās drošības nodrošināšanai un Stomatoloģijas institūta īpašuma aizsardzībai;
  nolūka nodrošināšanai var tikt apstrādāts personas attēls videonovērošanas sistēmā;
  tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “c”, “e” apakšpunkti, Fizisko personu datu apstrādes likums, Pacienta tiesību likums;
  iespējamo datu saņēmēju kategorijas ir: datu subjekts par sevi, Stomatoloģijas institūta pilnvaroti darbinieki, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, tiesa;
  datu glabāšanas ilgums – līdz vienam mēnesim.

  7.5. Personāla uzskaitei, darba tiesisko attiecību un rezidentūras (izglītības procesa) īstenošanai;
  nolūka nodrošināšanai var tikt apstrādāti personas identifikācijas dati, izglītības dati, veselības dati, dati par dalību arodbiedrībā;
  tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “a”, “c”, “e” apakšpunkti, 9, panta 2. punkta “a”, “b” apakšpunkti, Darba likums, Ārstniecības likums, likums “Par grāmatvedību”, likums “ Par valsts sociālo apdrošināšanu”, likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Administratīvā procesa likums u.c.;
  iespējamo datu saņēmēju kategorijas ir: datu subjekts par sevi, Stomatoloģijas institūta pilnvaroti darbinieki, valsts kontroles institūcijas, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, tiesa;
  datu glabāšanas ilgums – saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto un atbilstoši sasniedzamajam datu apstrādes mērķim; informācija par pretendentiem uz vakantajiem amatiem – līdz 24 mēnešiem vai uzsākta tiesvedības procesa beigām..

  7.6. Dokumentu un arhīva pārvaldībai;
  nolūka nodrošināšanai var tikt apstrādāti personas identifikācijas dati, no personas saņemtā un personai sniegtā informācija, kas satur noteiktas kategorijas personas datus;
  tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “c”, “e” apakšpunkti, Pacienta tiesību aizsardzības likums, Elektronisko dokumentu likums, Arhīvu likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, Elektronisko dokumentu likums u.c.;
  iespējamo datu saņēmēju kategorijas ir: datu subjekts par sevi, Stomatoloģijas institūta pilnvaroti darbinieki, valsts kontroles institūcijas, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, tiesa;
  datu glabāšanas ilgums – saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto.
 8. Stomatoloģijas institūts neizsniedz pacienta informāciju uz jebkuru trešo valsti vai starptautisko organizāciju, kā arī neveic informācijas un personas datu apstrādi ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.
 9. Izmantojamie tehniskie līdzekļi personas datu apstrādei ir tieši atkarīgi no sasniedzamā mērķa, piemēram: informācijas operatīvai apmaiņai, sanāksmju vadībai izmantojamas tiešsaistes platformas, balss saziņai – arī tālrunis; pacienta datu apstrādei diagnosticēšanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā – attiecīgās lokālās tehnoloģiskās iekārtas; grāmatvedības vai dokumentu sagatavošanai un dokumentu aprites nodrošināšanai – attiecīgas dokumentu vadības sistēmas; kā arī videonovērošanas sistēma.
 10. Stomatoloģijas institūts rīko konferences, tai skaitā preses konferences, seminārus un citus pasākumus, kuru laikā var notikt fotografēšana un filmēšana, kā arī atsevišķos gadījumos iespējama preses pārstāvju klātbūtne, kas atspoguļo notikuma norisi plašsaziņas līdzekļos. Stomatoloģijas institūts, lai sniegtu sabiedrībai informāciju kas saistīta ar konkrēto pasākumu, ir tiesīgs to ievietot Stomatoloģijas institūta tīmekļa vietnē un sociālo tīklu profilos. Pasākuma laikā var tikt apstrādāti šādi personas dati: personas attēls un balss skaņas ieraksts.
  Pasākuma norises gadījumā, pie ieejas pasākumā izvieto informatīvās zīmes, kas norāda, ka publiska pasākuma norisi fotografē, filmē vai nodrošina tā translāciju plašsaziņas līdzekļu kanālos. Ja datu subjekts nevēlas, lai pasākuma laikā tiktu apstrādāti personas dati, pirms ieiešanas pasākuma norises vietā, nepieciešams vērsties pie organizatoru pārstāvjiem.
 11. Stomatoloģijas institūts savas darbības atbalstam var piesaistīt apstrādātāju, piemēram, tehnoloģisko iekārtu vai informācijas sistēmu uzturēšana, atsevišķa pakalpojuma sniegšana, apsardzes nodrošināšana u.c. Katrā gadījumā apstrādātājam var tikt nodots tā uzdevuma veikšanai paredzētais personas datu apjoms, rakstiski vienojoties par personas datu apstrādes un aizsardzības kārtību, atbilstošiem tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, kā arī atbildību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. un 29. pantu.
 12. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
  Adrese: Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007
  E-pasts: da@stomatologijasinstituts.lv,
  Tālrunis: 25664649
 13. Datu subjektam informācijas, kas attiecas uz savu personas datu apstrādi, pieprasījumu gadījumā ir tiesības vērsties Stomatoloģijas institūtā ar pieprasījumu, nosūtot to pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam.
  Ja datu subjekts uzskata, ka saziņā ar pārzini nav izdevies atrisināt radušos jautājumu, ikvienai personai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (turpmāk – DVI), atbilstoši tās kompetencei.
  Adrese: Elijas iela 17, LV-1050
  E-pasts: pasts@dvi.gov.lv
  Tālrunis: 67223131
NosaukumsAvotsTermiņšMērķis
_gaGoogle.com2 gadiSīkdatne ļauj veikt unikālo apmeklētāju uzskaiti un ļauj noskaidrot apmeklētāja uzvedību tīmekļa vietnē.
_gat_gtag_UA_38114735_1Google.comSesijaSīkdatne ļauj veikt unikālo apmeklētāju uzskaiti un ļauj noskaidrot apmeklētāja uzvedību tīmekļa vietnē.
_ga_Y0ZTX9BFR2Google.com1 gadsSīkdatne ļauj veikt unikālo apmeklētāju uzskaiti un ļauj noskaidrot apmeklētāja uzvedību tīmekļa vietnē.
_gidGoogle.com1 dienaSīkdatne ļauj veikt unikālo apmeklētāju uzskaiti un ļauj noskaidrot apmeklētāja uzvedību tīmekļa vietnē.
born_cookie_hidelvrtc.lv1 dienaSīkdatne nodrošina sīkdatņu moduļa darbību
_consent_typeslvrtc.lv7 dienasSīkdatne nodrošina sīkdatņu moduļa darbību